Przejdź do treści

Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, które zapewniają wysoki poziom ochrony przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. Administratorem danych jest:

Pstrągowski Krzysztof  „AGRO-MAX”

Będzymin, ul. Główna 71,

09-300 Żuromin

NIP 5110208129

REGON 140672389

II. Cel przetwarzania :

AGRO-MAX przetwarza dane osobowe Kontrahentów w szczególności w celu:

 1. świadczenia usług związanych z przedmiotem naszej działalności,
 2. realizacji zamówień,
 3. marketingu bezpośredniego oferowanych usług,
 4. sporządzania ofert,
 5. wykonywania usług serwisowych,
 6. umowy sprzedaży,
 7. umowy o świadczenie usług.

III. Rodzaj danych :

AGRO-MAX przetwarza następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres korespondencyjny,
 3. firma przedsiębiorcy,
 4. adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. numer telefonu,
 6. adres e-mail,
 7. numer NIP,
 8. numer PESEL.

W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Kontrahenta prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

IV. Podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili przystąpienia do umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług i innych czynności związanych z prowadzoną przez nas działalnością wskazanych w punkcie II niniejszej Polityki.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolna, jednak brak zgody uniemożliwia dokonywanie u nas zakupów oraz świadczenie przez nas usług.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa :

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostaną usunięte Twoje dane osobowe w naszym systemie.
 2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 3. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 4. W każdej chwili możesz zażądać, abyśmy poprawili bądź sprostowali Twoje dane osobowe.
 5. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności.
 6. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 7. Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

V. Czas przechowywania danych osobowych :

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także w celach wykonywania działań statystycznych i analitycznych przez okres do 5 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
 3. Jeżeli z innych odrębnych przepisów prawa (eg. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wskazanymi powyżej przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

VI. Kontakt w sprawie danych osobowych :

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać w wybrany przez siebie sposób:

Wiadomości e-mail: agromax@agromax.biz.pl

telefonicznie: +48 023 685-62-67

listownie na adres: AGRO-MAX, Będzymin, ul. Główna 71, 09-300 Żuromin.

Twoje dane osobowe poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe nie będą przekazywane bez Państwa zgody poza obszar Unii Europejskiej.

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy RODO.
 2. Polityka została sporządzona w formie pisemnej w jednym egzemplarzu. Podpisany oryginał Polityki przechowywany jest w miejscu wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora.
 3. Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.
 4. Polityka obowiązuje do czasu jej zmiany lub uchylenia. W razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w ciągu sześciu miesięcy, Administrator dokonuje przeglądu Polityki, uwzględniając w szczególności analizę skutków jej obowiązywania dla ochrony danych osobowych oraz ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. Administrator dokona zmiany Polityki w szczególności w przypadku, gdy zmianie ulegną obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności aktualna na dzień 01.10.2022